Inschrijving optocht

Potentiële Deelnemer Lempkesoptocht Stein.

Belangrijke speerpunten als deelnemer:

Duidelijk contactpersoon vermelden incl. contact gegevens zodat communicatie met deze persoon mogelijk is.
- In optocht dient de contact persoon voorzien te zijn van duidelijke gele band. (deze wordt door de organisatie verstrekt)
- Geluidsniveaus afgeregeld op maximaal 100 decibel op 4 meter van wagen gemeten,
- Geluid: Bas op aanvaardbaar niveau afgesteld, indien onduidelijk beslist de organisatie het bas niveau
- Verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door organisatie voor deelname en inschrijving.
- Extra informatie volgt altijd via het opgegeven emailadres
- Formulier voor publicatie foto’s en regelementen akkoord bevinding, worden bij nummer ophalen afgetekend, zonder deze afgetekende verklaring is geen deelname mogelijk.
- Alleen de contact persoon kan het nummer ophalen i.v.m aftekenen formulier.

Zonder toestemming van het Lempkes comité is geen deelname aan de optocht mogelijk.


Regelement en afspraken Lempkesoptocht 2020

1) De vereniging of deelnemende groep/duo/einzelgänger onderschrijft en verklaart zich akkoord met de inhoud van het regelement.

2) Het comité lempkesoptocht behoudt zich het recht voor om, tot het laatste ogenblik verenigingen/groepen/duo’s einzelgänger te weren uit de optocht die zich niet aan het regelement of regels organisatie houden.

3) De Verenigingen/groepen/deelnemers die aan de optocht deelnemen, verbinden zich ertoe de richtlijnen te volgen, die het comité van de Lempkesoptocht of door comité aangestelde personen en belast zijn met de organisatie of begeleiding, als ook instructies van Boa’s -politie en brandweer op te volgen.

4) Verplicht verzekeren

a. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
b. Ieder motorvoertuig moet verplicht worden verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM). De geldigheid van de WAM verzekering dient op verzoek uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de optocht aangetoond te worden.
c. Waar nodig dienen deelnemende motorvoertuigen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te melden, dat zij voor de duur van 1 dag, deelnemen aan een carnavalsoptocht. Dit betreft een zogenaamde Praalwagenverzekeing. Een bewijs van verzekering dient op het voertuig aanwezig te zijn.
d. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen en/of personen, veroorzaakt bij het aanrijden naar de vertrekplaats, tijdens deelname aan de optocht of bij het afrijden van de ontbindingsplaats. Elk voertuig dient bij vertrek na de optocht voorzien te zijn van deugdelijke verlichting en/of begeleiding om een veilige aftocht te waarborgen.

5) De gele band die u door de organisatie verstrekt word, dient zichtbaar gedragen te worden door de contactpersoon, zodat in het donker de persoon herkenbaar is als aanspreek punt voor organisatie of aangestelde personen hiervoor.
Van deze persoon dienen bij inschrijving gegevens bekend te zijn.

6) Alle wagens moeten aanrijden volgens bij nummer aangegeven route.

7) U praalwagen dient minimaal 1 uur voor aanvang op opstelplek aanwezig te zijn. Op dit punt mag de geluidsinstallatie alleen zacht aanstaan. De organisatie kan u uitsluiten van deelname indien de installatie te hard staat of bassen alles overdonderen.

8) Afval wordt door eenieder zelf afgevoerd en niet ergens achtergelaten. De organisatie zal hier op toezien en maatregelen nemen indien nodig.

9) Alcohol/verdovende middelen

a. Er mag maximaal 2ltr. zwak-alcoholische drank per persoon van 18 jaar of ouder op of in de wagen aanwezig zijn. Organisatie en/of politie zullen hierop controleren middels steekproeven. Bij weigering van de steekproef mag de organisatie deelname weigeren. Eventueel te veel aanwezige drank mag in beslag genomen worden.

b. Er mag enkel uit plastic of blik gedronken worden

c. Elke chauffeur binnen de optocht die alcohol gebruikt zal worden gediskwalificeerd. Elke deelnemer aan de optocht wordt ten strengste erop gewezen om alcohol met mate te nuttigen.

d. Drank zodanig opstellen dat deze niet zichtbaar is voor toeschouwers. Tapinstallatie ’s zijn niet toegestaan evenals glaswerk.

e. Het is bestuurders of deelnemers niet toegestaan om onder invloed te zijn van medicijnen, drugs en-of verdovende middelen. Transport en/of gebruik van (vluchtige) genotsmiddelen zoals lachgas en aanverwanten, in patronen, flessen, ballonnen of andere dragers is niet toegestaan.

10) Het geluidsniveau van apparatuur dient aanvaardbaar te zijn afgesteld op 100 dB (A) gemeten op 4 meter van de wagen. Rijdende discotheken creëren is niet toegestaan en respecteer deelnemers voor of achter je. Na de Lempkesoptocht en bij het verlaten van het evenement terrein voor Grous dient u het geluid uit te schakelen en de rotonde te verlaten. De bassen mogen enkel afgesteld zijn op een aanvaardbaar niveau. Bij overtreding kan uitsluiting van deelname volgen c.q. verbaliserend worden opgetreden. Het is verboden geluidsboxen richten publiek te richten. Houdt rekening met opbouw en denk aan toeschouwers.

11) Speel het liefst aangepaste muziek en zorg voor sfeer.

12) Brandblusapparaten dienen op wagens aanwezig te zijn. Gebruik metalen jerrycans om te vullen en zeker geen kunststof.

13) Verboden is het openvuur te hebben tijdens de optocht. Heeft men specialistische apparatuur voor show effecten, zijn deze alleen onder zeer strenge voorwaarde eventueel mogelijk. De apparatuur dient gekeurd te zijn en te worden bediend door een professional. Tevens dient hier tijdig toestemming voor te worden aangevraagd bij de organisatie, die hiervoor ook weer toestemming voor gebruik dient aan te vragen bij de vergunning verstrekker.

14) Het is verboden om snoepgoed of iets dergelijke uit te gooien tijdens de optocht. Houtsnippers en fijn materiaal zijn eveneens verboden maar ook shooters met een inhoud van kunststof snippers zijn niet toegestaan.

15) Tijdens de optocht dient u, u voorganger te volgen op gepaste afstand en geen gaten te laten vallen in de optocht door halt te houden of shows uit te voeren . Kapotte stroomvoorziening is geen reden tot het op houden van de optocht. En houd u in de bochten aan richtlijnen of eventueel aanwijzingen van de organisatie of aangestelde organisatie.

16) Inbreuken op dit geldende reglement zullen worden bestraft, met uitsluiting en tevens zal u in de toekomst niet meer voor deelname in aanmerking komen.

17) Nog steeds beslist de organisatie waar dit regelement niet voorziet in een oplossing. En bij te slechte weersomstandigheden kan de organisatie besluiten de optocht niet te laten doorgaan.

18) Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met het gegeven dat U gegevens voor intern gebruik worden gebruikt en opgeslagen . tevens kunnen er foto’s van deelnemers worden gebruikt voor promotieactiviteiten voor de optocht.

U heeft geen Groep/vereniging/deelnemer ingevoerd.
U heeft geen naam contact persoon ingevuld
U heeft geen email adres ingevoerd.
U heeft geen telefoonnummer ingevoerd
U heeft geen adres ingevoerd
U heeft geen Postcode / Woonplaats ingevoerd
Ongeldige invoer
U heeft nog niet ondertekend.
Volledig invullen s.v.p. en inleveren voor 1 Maart
Belangrijk ! Het gaat om een optocht waarbij sfeer en licht een grote rol spelen.
U heeft niets geselecteerd.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer